PL | EN

XXII
Międzynarodowy Kongres

POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO


XXII Międzynarodowy Kongres
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

odbył się 13-15 września 2018 r. w Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO.
Do Krakowa przyjechali najwybitniejsi eksperci z kraju i zagranicy. W czasie Kongresu odbyło się 135 sesji, wśród nich sesje dydaktyczne, w tym przypadków klinicznych, sesje prac oryginalnych, sesje satelitarne oraz sesje przygotowane przez wszystkie Sekcje naszego Towarzystwa.


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Za nami XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gościnny Kraków zaprezentował się nie tylko jako silny ośrodek naukowy i znaczący ośrodek kliniczny, ale pokazał także swoją magiczną moc i sprawił, że XXII Kongres zyskał przydomek  #rekordowykongresPTK. Ponad 6000 zarejestrowanych uczestników i 500 wykładowców. Jednak sukces frekwencyjny to nie wszystko. Jak zwykle wysoki poziom merytoryczny i liczny udział w sesjach świadczą o niewątpliwym sukcesie Kongresu. Wiele ważnych obszarów kardiologii, zarówno polskiej, jak i światowej, znalazło swoje miejsce podczas Kongresu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pierwszymi raportami z realizacji programu KOS-Zawał, a także zasadami działania, celami i oczekiwanymi efektami programu Koordynowanej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca (KONS), który ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. 

"Do udziału w tegorocznej edycji zaprosiliśmy blisko 500 wykładowców, wielu wybitnych specjalistów nie tylko z kraju, ale także z zagranicy  z Europy, Azji i Ameryki. Bardzo nas cieszy, że nasze zaproszenie do udziału w Kongresie przyjęli tak ważni dla środowiska kardiologicznego eksperci – m.in. Costas Tsioufis z Aten, Prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego czy Susanna Price z Londynu, Prezes Stowarzyszenia Kardiologii Stanów Nagłych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Obecnie Kongres jest jednym z największych wydarzeń naukowych w Polsce, a z uwagi na swoją wartość merytoryczną, pełni kluczową rolę w edukacji podyplomowej kardiologów, a także internistów" . prof. Zbigniew Gąsior, Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresów.

Motto XXII Kongresu PTK: Niewydolność serca – zatrzymać epidemię

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rocznie aż 17,5 miliona osób umiera z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Dane epidemiologiczne, pochodzące z analiz Głównego Urzędu Statystycznego (styczeń 2016), pokazują, że każdego roku w Polsce odnotowuje się ok. 175 tysięcy zgonów z przyczyn kardiologicznych. Szczególne miejsce wśród chorób układu sercowo-naczyniowego zajmuje niewydolność serca – to właśnie tę chorobę światowe gremium kardiologów określiło mianem epidemii początku XXI wieku. Mottem przewodnim tegorocznego Kongresu był imperatyw powstrzymania tej epidemii. Temat pojawił się podczas 18 sesji dydaktycznych i satelitarnych oraz w wielu pracach oryginalnych. Natomiast w czwartek bezpośrednio po zakończeniu ceremonii otwarcia Kongresu odbyła się sesja Prezesa PTK, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii i przewodniczącego KNK  poświęcona niewydolności serca, z udziałem zaproszonych gości, między innymi Ministra Łukasza Szumowskiego.

"Gwałtownie narastającym problemem współczesnej kardiologii w Polsce i na świecie jest niewydolność serca, konsekwencja przewlekłych chorób układu sercowo-naczyniowego. To problem globalny, o którym od dawna mówi się w kontekście postępującej epidemii. Szacuje się, że obecnie w Polsce ok. 1 mln osób choruje na niewydolność serca. Tylko w naszym kraju zagrożonych rozwojem tej choroby jest ok. 12 mln ludzi. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne podjęło wyzwanie walki z niewydolnością serca i rozpoczęło skoordynowane działania na rzecz wdrożenia rozwiązań systemowych, takich jak między innymi przygotowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia program Koordynowanej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca (KONS). Jego celem jest poprawa sytuacji pacjentów i zatrzymanie epidemii niewydolności serca” .– prof. Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Program Koordynowanej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca

Jeszcze w tym roku Polskie Towarzystwo Kardiologiczne we współpracy z Ministerstwem Zdrowia planuje ogłosić pilotaż KONS (Program Koordynowanej Opieki nad Pacjentem 
z Niewydolnością Serca). To unikalny w skali świata projekt o charakterze narodowego programu na rzecz skutecznego zapobiegania i leczenia niewydolności serca oraz kompleksowej opieki nad pacjentami z tą chorobą. Program powstał dzięki współpracy ekspertów zajmujących się różnorodną tematyką (medycyną, finansami, zarządzaniem i organizacją służby zdrowia), których pracami kierowała prof. Jadwiga Nessler, Pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. niewydolności serca. KONS to całościowy, spójny system, obejmujący opiekę ambulatoryjną, szpitalną i domową, którego podstawą jest opieka nad chorym sprawowana przez cały zespół: lekarza rodzinnego (POZ), pielęgniarki, specjalistów. Program łączy w sobie elementy profilaktyki, diagnostyki, kardiologii interwencyjnej, elektroterapii, opieki ambulatoryjnej, farmakoterapii i rehabilitacji. Jego wprowadzenie pozwoli na uzyskanie najlepszych możliwych wyników klinicznych opieki nad chorymi, zapewni aktywny nadzór nad przebiegiem choroby, zwłaszcza po wypisaniu ze szpitala oraz poprawi świadomość pacjentów. Kluczowym elementem KONS będzie koordynacja opieki zdrowotnej na wszystkich poziomach referencyjności: w pierwszej kolejności w szpitalach ogólnych, w których będzie realizowana opieka mająca na celu stabilizację pacjentów, a następnie na oddziałach kardiologicznych w szpitalach wieloprofilowych, mających możliwość diagnozowania chorych i wykonywania zabiegów inwazyjnych na sercu. Grupa chorych z bardzo zaawansowaną niewydolnością serca pozostanie pod opieką tzw. centrów doskonałości, które stanowią ostatni poziom opieki, a w których pacjenci będą poddani najbardziej specjalistycznemu leczeniu, z udziałem kardiologa interwencyjnego, elektrofizjologa i kardiochirurga.

"Centra Doskonałości (Centres of Excellence) to ośrodki referencyjne, edukacyjne i doradcze, w których możliwe będzie nie tylko prowadzenie kompleksowej opieki kardiologicznej 
i kardiochirurgicznej nad pacjentami oraz wprowadzanie innowacyjnych procedur medycznych, ale także uzyskanie konsultacji przez lekarzy i pielęgniarki z innych placówek. Będą one zlokalizowane w całym kraju, w różnych regionach, na bazie już istniejących ośrodków, które są przygotowane do wykonywania przewidzianych w procesie opieki wysokospecjalistycznych procedur, w tym zabiegów rewaskularyzacyjnych i elektrokardiologicznych, w związku z czym zapewniają leczenie chorób serca na wysokim poziomie". 
prof. Adam Witkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Najnowsze wytyczne 2018 ogłoszone na Kongresie ESC w Monachium

Podczas Kongresu PTK nie mogło zabraknąć odniesień do najnowszych wytycznych ogłoszonych podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który odbył się w tym roku w Monachium. Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK zwróciła się do Przewodniczących Oddziałów, Sekcji i Asocjacji PTK o wprowadzanie wytycznych ESC/PTK oraz o organizowanie konferencji, seminariów lub warsztatów poświęconych tematom zawartym w wytycznych. Wytyczne bowiem stanowią zasadniczą bazę postępowania medycznego. W kardiologii są szczególnie zaawansowane i aktualne. Budzą duże zainteresowanie i są w coraz większym stopniu stosowane w codziennej praktyce. Najnowsze wytyczne 2018 to: Czwarta Uniwersalna Definicja Uszkodzenia i Zawału Mięśnia Serca; Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia serca; Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym; Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i postępowania w omdleniach; Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych w czasie ciąży.

"Ostatnio Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało nowe wytyczne dotyczące chorób układu serca i naczyń, w tym m.in. nadciśnienia tętniczego, które jest najczęściej występującą chorobą układu krążenia. Kryterium rozpoznania choroby nie uległo zmianie i nadal pozostaje na poziomie ≥140/90 mmHg, natomiast zmieniły się wartości docelowego ciśnienia tętniczego u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia. Cieszę się, że Uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się z wszystkimi doniesieniami z Monachium, które przydadzą się w ich codziennej praktyce klinicznej. Dzięki temu naukowy w swym podstawowym charakterze Kongres pełni także funkcję edukacyjną". prof. Danuta Czarnecka, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.  

Innowacje w służbie kardiologii

W tegorocznej edycji Kongresu nie zabrakło także nowości. Jedną z nich było Digital Cardio Area, miejsce spotkania grona największych autorytetów środowiska kardiologicznego oraz firm, start-upów i instytutów realizujących zaawansowane technologicznie prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami, służącymi ostatecznie codziennej pracy lekarzy 
i zdrowiu pacjentów. W przestrzeni DCA prezentowane były nowatorskie koncepcje i technologiczne odkrycia związane z prewencją i leczeniem chorób układu krążenia.

"Jest to odpowiedź na bardzo dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii w medycynie, które mają nie tylko służyć lekarzom, ale przede wszystkim wygodzie pacjenta i poprawie efektywności jego leczenia. Z jednej strony jest to miejsce prezentacji nowości, z drugiej – świetna okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat szans i zagrożeń dla różnorodnych koncepcji na innowacyjne produkty bądź usługi, które w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane w praktyce. Jest to zatem idealna przestrzeń dla przedsiębiorstw i innych instytucji specjalizujących się w nowoczesnych rozwiązaniach dla kardiologii, aby te właśnie rozwiązania pokazać „na żywo” i jednocześnie skonfrontować je z wymaganiami środowiska kardiologicznego".  prof. Piotr Jankowski, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
 
Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek 
dr hab. n. med. Marcin Grabowski 
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus 
prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak
dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
dr hab. n. med. Jacek Legutko
prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski 
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler 
prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec 
prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki
dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka

Komitet Naukowy

Przewodniczący KNK: prof. Zbigniew Gąsior
Prezes-Elekt PTK: prof. Adam Witkowski
Z-ca Przewodniczącego: prof. Dariusz Dudek
Konsultant Krajowy ds. Kardiologii: prof. Jarosław Kaźmierczak
Redaktor Naczelny KP: prof. Anetta Undas
Przewodniczący Komisji Wytycznych i Szkolenia ZG PTK: prof. Andrzej Budaj

 

Skład członków tworzących grupy tematyczne:

Dr hab. Marek Grygier
Dr hab. Marek Gierlotka
Prof. Robert Gil
Prof. Tomasz Hirnle
Dr hab. Miłosz Jaguszewski
Prof. Jacek Legutko
Prof. Małgorzata Kurpesa
Prof. Radosław Lenarczyk
Prof. Przemysław Mitkowski
Dr hab. Krzysztof Szydło
Prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys
Dr hab. Monika Komar
Prof. Katarzyna Mizia-Stec
Prof. Maria Olszowska
Prof. Wojciech Kosmala
Prof. Magdalena Kostkiewicz
Dr n.med. Karol Miszalski-Jamka
Prof. Olga Trojnarska
Prof. Marcin Kurzyna
Prof. Karol Kamiński
Prof. Przemysław Leszek
Dr hab. Małgorzata Peregud-Pogorzelska
Prof. Wojciech Drygas
Prof. Anna Fijałkowska
Prof. Artur Mamcarz
Prof. Tomasz Zdrojewski
Prof. Maciej Kurpisz
Prof. Tomasz Smoleński
Mgr Piotr Hetman
Mgr Dorota Krówczyńska

Certyfikaty

Patronat Honorowy